துணை கோவில்கள்
பொழிசை அகத்திய சித்தர் தியான பீடம்
பிடாரி கள்ளியம்மன் ஆலயம்
பேரேரியம்மன் ஆலயம்
திருமேனீஸ்வரர் ஆலயம்
சித்தி விநாயகர் ஆலயம்